Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-11:2015 (ISO/IEC 7816-11:2004) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 11: Xác minh cá nhân bằng phương pháp sinh trắc học

TCVN11167-11:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-11:2015 (ISO/IEC 7816-11:2004) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 11: Xác minh cá nhân bằng phương pháp sinh trắc họcTiêu chuẩn quốc gia TCVN 1-1:2015 về Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

TCVN1-1:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1-1:2015 về Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9595-1:2013 (ISO/IEC GUIDE 98-1:2009) về Độ không đảm bảo đo – Phần 1: Giới thiệu về trình bày độ không đảm bảo đo

TCVN9595-1:2013

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9595-1:2013 (ISO/IEC GUIDE 98-1:2009) về Độ không đảm bảo đo – Phần 1: Giới thiệu về trình bày độ không đảm bảo đo


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-6:2015 (ISO/IEC 7816-6:2004) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 4 : Phần dữ liệu chuyên ngành trong trao đổi

TCVN11167-6:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-6:2015 (ISO/IEC 7816-6:2004) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 4 : Phần dữ liệu chuyên ngành trong trao đổi


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-13:2015 (ISO/IEC 7861-13:2007) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 13: Lệnh đối với quản lý ứng dụng trong môi trường đa ứng dụng

TCVN11167-13:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-13:2015 (ISO/IEC 7861-13:2007) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 13: Lệnh đối với quản lý ứng dụng trong môi trường đa ứng dụngTiêu chuẩn quốc gia TCVN 3229:2015 (ISO 1974:2012) về Giấy - Xác định độ bền xé - Phương pháp Elmendorf

TCVN3229:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3229:2015 (ISO 1974:2012) về Giấy - Xác định độ bền xé - Phương pháp Elmendorf


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về Khách sạn - Xếp hạng

TCVN4391:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về Khách sạn - Xếp hạng


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9603:2013 (ISO 5479:1997) về Giải thích dữ liệu thống kê - Kiểm nghiệm sai lệch so với phân bố chuẩn

TCVN9603:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9603:2013 (ISO 5479:1997) về Giải thích dữ liệu thống kê - Kiểm nghiệm sai lệch so với phân bố chuẩn


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9788:2013 (ISO GUIDE 73 : 2009) về Quản lý rủi ro – Từ vựng

TCVN9788:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9788:2013 (ISO GUIDE 73 : 2009) về Quản lý rủi ro – Từ vựng


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10847:2015 (ISO 1086:1991) về Thông tin và tư liệu - Tờ nhan đề của sách

TCVN10847:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10847:2015 (ISO 1086:1991) về Thông tin và tư liệu - Tờ nhan đề của sách


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-10:2015 (ISO/IEC 7861-10:1999) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 10: Tín hiệu điện tử và trả lời để thiết lập lại đối với quản lý thẻ

TCVN11167-10:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-10:2015 (ISO/IEC 7861-10:1999) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 10: Tín hiệu điện tử và trả lời để thiết lập lại đối với quản lý thẻ


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-110:2013 (ISO 8000-110:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 110: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Cú pháp, mã hóa ngữ nghĩa và sự phù hợp với đặc tả dữ liệu

TCVN10249-110:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-110:2013 (ISO 8000-110:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 110: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Cú pháp, mã hóa ngữ nghĩa và sự phù hợp với đặc tả dữ liệu


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10428:2014 (ISO/IEC GUIDE 74:2004) về Ký hiệu bằng hình vẽ - Hướng dẫn kỹ thuật cho việc xem xét nhu cầu của người tiêu dùng

TCVN10428:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10428:2014 (ISO/IEC GUIDE 74:2004) về Ký hiệu bằng hình vẽ - Hướng dẫn kỹ thuật cho việc xem xét nhu cầu của người tiêu dùng


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11088:2015 (ISO 12771:1997) về Dụng cụ thí nghiệm bằng chất dẻo - Pipet huyết thanh dùng một lần

TCVN11088:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11088:2015 (ISO 12771:1997) về Dụng cụ thí nghiệm bằng chất dẻo - Pipet huyết thanh dùng một lần


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10431-2:2014 (ISO 11843-2:2000) về Năng lực phát hiện - Phần 2: Phương pháp luận trong trường hợp hiệu chuẩn tuyến tính

TCVN10431-2:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10431-2:2014 (ISO 11843-2:2000) về Năng lực phát hiện - Phần 2: Phương pháp luận trong trường hợp hiệu chuẩn tuyến tính


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10606-3:2014 (ISO/IEC TR 29110-3:2011) về Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 3: Hướng dẫn đánh giá

TCVN10606-3:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10606-3:2014 (ISO/IEC TR 29110-3:2011) về Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 3: Hướng dẫn đánh giá


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11166-8:2015 (ISO/IEC 7811-8:2014) về Thẻ định danh - Kĩ thuật ghi - Phần 1: Sọc từ - Kháng từ 51,7 kA/m (650 Oe)

TCVN11166-8:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11166-8:2015 (ISO/IEC 7811-8:2014) về Thẻ định danh - Kĩ thuật ghi - Phần 1: Sọc từ - Kháng từ 51,7 kA/m (650 Oe)


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-7:2015 (ISO/IEC 7816-7:1999) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 7: Lệnh liên ngành đối với ngôn ngữ truy vấn thẻ có cấu trúc (SCQL)

TCVN11167-7:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-7:2015 (ISO/IEC 7816-7:1999) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 7: Lệnh liên ngành đối với ngôn ngữ truy vấn thẻ có cấu trúc (SCQL)


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-82:2015 (EN 81-82:2013) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 82: Yêu cầu nâng cao khả năng tiếp cận thang máy chở người đang sử dụng bao gồm cả người khuyết tật

TCVN6396-82:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-82:2015 (EN 81-82:2013) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 82: Yêu cầu nâng cao khả năng tiếp cận thang máy chở người đang sử dụng bao gồm cả người khuyết tật


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738:2001 về hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5738:2001

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738:2001 về hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành


  1. « Trang đầu
  2. Trang trước
  3. ...
  4. 45
  5. 46
  6. 47
  7. 48
  8. 49