Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - quy định cơ bản do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

TCVN2287:1978

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - quy định cơ bản do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hànhTiêu chuẩn quốc gia TCVN 7781:2008 (ISO/TR 10017 : 2003) về Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật thống kê trong TCVN ISO 9001:2000

TCVN7781:2008

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7781:2008 (ISO/TR 10017 : 2003) về Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật thống kê trong TCVN ISO 9001:2000